المپیاد زیست

آشنایی با المپیاد زیست شناسی

**ویدئو معرفی المپیاد زیست**

کامیار شکرایی 
مدال طلای المپیاد کشوری زیست
محمدامین صباغی
مدال طلای المپیاد کشوری زیست
آرین حسنی
مدال طلای المپیاد کشوری زیست