المپیاد فیزیک

آشنایی با المپیاد فیزیک

**ویدئو معرفی المپیاد فیزیک**

امین امامی 
مدال نقره المپیاد کشوری فیزیک
محمدحسن شریفی 
مدال طلای المپیاد کشوری فیزیک