آشنایی با المپیاد فیزیک

**ویدئو معرفی المپیاد فیزیک**

عباس شاهبختی
مدال نقره المپیاد کشوری فیزیک
محمدعلی پشنج 
مدال طلای المپیاد کشوری فیزیک
حسین زرین کوه
مدال طلای المپیاد کشوری فیزیک