تکمیل فرم اطلاعات فردی و اولویت های شرکت در کلاس های سمپیاد