آشنایی با المپیاد شیمی

**ویدئو معرفی المپیاد شیمی**

علیرضا بدیعی 
مدال طلای کشوری المپیاد دانشجویی شیمی
امیرعلی یزدانمهر
مدال طلای کشوری المپیاد شیمی